skip to main content

Resultaat van onze concepten

Resultaat van onze concepten

Met het toepassen van onze concepten kan een grotere mate van onafhankelijkheid in het dagelijks leven van cliënten met dementie worden gecreëerd. Bijvoorbeeld door het verbeteren van hun oriëntatie vermogen, het bevorderen van beweging, het stimuleren van hun geheugen en het wegnemen van negatieve prikkels.

Cliënt oriëntatie

Mensen met dementie moeten zich goed en veilig kunnen oriënteren in een ruimte. Het komt namelijk nogal eens voor dat ze vergeten welke deur voor welke ruimte is of naar welke ruimte ze op weg waren. Daarom is het belangrijk dat zij nergens door worden afgeleid en hun mogelijk doel makkelijk kunnen vinden. Symbolen, tekens, verlichting of objecten kunnen hierbij helpen.

Beleven

Mensen met dementie kunnen door een gebrek aan prikkels op zoek gaan naar prikkels. Of juist teveel prikkels krijgen waardoor ze onrustig worden. Om onrust te voorkomen kunnen gerichte prikkels worden aangeboden.

Bewegen en activiteit

Uit onderzoek blijkt dat bewegen en activiteit voor mensen met dementie goed is. Met bewegen en activiteit kun je de dementie niet stoppen, maar wel lijkt het de dementie te vertragen. Zo verbetert je het denkvermogen en verloopt het doen van alledaagse activiteiten beter.

Voorbeelden van toepassingen:

Raam- , deur- en muurvinylen.

Cliënten met dementie en andere bewoners van verpleeghuizen zijn regelmatig de weg in huis kwijt. Deze problemen worden doorgaans vooral geweten aan cognitieve en perceptuele stoornissen. Maar er is aangetoond dat ook vormgeving en inrichting van de gebouwde omgeving daarbij een belangrijke rol spelen. Verblijfsafdelingen die qua vorm, kleur en materiaalgebruik nagenoeg identiek zijn, waar plekken met specifieke visuele belevingswaarde ontbreken en beslismomenten bij het vinden van de weg onvoldoende ruimtelijk visueel ondersteund worden, vormen ideale condities voor desoriëntatie.

Door het toepassen van afbeeldingen op raam- , deur- en muurvinylen verfraaien we niet allen de afdeling, maar vergroten we ook het oriëntatie vermogen van de cliënten. Bijkomend effect van het bijvoorbeeld toepassen van (eventueel gepersonaliseerde) voordeurafbeeldingen op de deur van cliëntenkamers Is dat cliënten zich prettiger voelen en de kamer meer als een “eigen huisje” gaan beschouwen.

Ruimte oriëntatie symbolen.

Bij cliënten met dementie is desoriëntatie een probleem. Dat kan tot onrust, frustratie en dwaalgedrag leiden. Door het gebruik van ruimte oriëntatie symbolen in de vorm van speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde pictogrammen, kunnen cliënten met dementie zich makkelijker oriënteren.

Wij hebben een lijn ontwikkeld van duurzame , gemakkelijk schoon te maken pictogrammen die eenvoudig op de deuren te bevestigen zijn. De pictogrammen hebben een matte , anti- glas afwerking om de leesbaarheid te vergroten. Daarnaast zijn ze geschreven in een goed te onderscheiden lettertype, met daaraan toegevoegd voor cliënten herkenbare afbeeldingen. De pictogrammen zijn verkrijgbaar in diverse opvallende contrasterende kleuren, hetgeen de herkenbaarheid en leesbaarheid voor cliënten verder vergroot.

Kast labels en iconen.

Bij cliënten met dementie is desoriëntatie een probleem. Het niet goed weten in welke kasten welke spullen liggen, of het niet beseffen dat zich achter een deur bepaalde spullen bevinden kan tot onrust en frustratie leiden. Door het gebruik van kast labels en iconen in de vorm van speciaal voor deze doelgroep ontwikkelde pictogrammen, wordt de voorspelbaarheid van de kastinhoud voor cliënten met dementie vergroot. Dit leidt tot minder onnodig zoeken, maar ook tot afname van onrust en angst voor wat er zich achter een bepaalde deur bevind.

Wij hebben een lijn ontwikkeld van duurzame , gemakkelijk schoon te maken pictogrammen die eenvoudig op de kastdeuren te bevestigen zijn. De pictogrammen hebben een matte , anti- glas afwerking om de leesbaarheid te vergroten. Daarnaast zijn ze geschreven in een goed te onderscheiden lettertype, met daaraan toegevoegd voor cliënten herkenbare afbeeldingen. De pictogrammen zijn verkrijgbaar in diverse opvallende contrasterende kleuren, hetgeen de herkenbaarheid en leesbaarheid voor cliënten verder vergroot.

Camouflage deuren en –wanden.

Een veel voorkomende en onnodige prikkel komt door de verwarrende boodschappen van deuren die vaak op een afdeling aanwezig zijn. Een deur met glas naar de uitgang of andere unit nodigt uit tot gebruik, ook al is dat meestal niet de bedoeling. Gebruik alleen glas als cliënten ook daadwerkelijk vrij zijn om zelfstandig die deur te gebruiken en deze niet op slot zit. Camoufleer deuren naar ruimten die niet bedoeld zijn voor bewoners. Denk hierbij aan deuren naar personeelsvertrekken, schoonmaakkasten, kasten voor elektra/techniek en andere afdelingen. Maak deuren die leiden naar een veilige tuin of terras juist aantrekkelijk door ze transparant en daarmee uitnodigend te maken. Gebruik daarbij deurknoppen die gemakkelijk zijn in het gebruik en bekend en vertrouwd voor de doelgroep.

Om deuren de camoufleren is maatwerk steeds het uitgangspunt, geen situatie is het zelfde.

Alarmering- en veiligheidssystemen.

dwaalbeveiliging
Als mensen met dementie te weinig of te veel prikkels krijgen worden ze onrustig en kunnen zij op zoek gaan naar een plek waar de prikkels wél passen bij hun gemoedstoestand. Dit dwaalgedrag kan tot onveilige situaties leiden als de dementerende op zoek gaat naar de uitgang van de afdeling en deze ongewenst verlaat. Domotica kan op een makkelijke manier de veiligheid vergroten. Door toezicht via camera (webcam) of meer geavanceerde trackingsystemen is te zien waar de cliënt zich bevindt. Ook zijn leefcirkels in te stellen: door gebruik te maken van een polsband en sensor krijgt de verzorger een melding als een dementerende buiten een afgesproken leefgebied komt of blijven deuren gesloten naar plekken die voor onveilige situaties kunnen zorgen.

nachtzorg
Er is een nieuwe generatie domoticasystemen voor de intramurale dementiezorg. Deze zijn gebaseerd op slimme sensortechnologie die kamerdekkend is. Slimme sensortechnologie is een prima oplossing voor verantwoorde nachtzorg.

Bouwkundige aanpassingen.

Technische en bouwkundige aanpassingen in het kader van kleinschalig wonen.
Het creëren van een snoelzelruimte. Een nieuw interieur voor uw dagbestedingsruimte of zorgboerderij.
In onze ontwerpen staan steeds de (on-)mogelijkheden van cliënten met dementie centraal.
Van advisering tot en met de realisatie op het gebied van bouwkundige aanpassingen en interieur oplossingen of gewoon met u meedenken en voorzien van handige tips en aanbevelingen.

Beleefhoekjes.

Als de omgeving niet interessant genoeg is voor mensen met dementie gaan zij, voor zover zij daartoe nog in staat zijn, zoeken naar prikkels. Zij gaan dan lopen op zoek naar prikkels. Als er geen interessante prikkels te vinden zijn, dan is dat een reden om maar steeds door te lopen. De uitdaging is om de juiste dynamische prikkels aan te bieden en dat kan in de vorm van het creëren van "beleef-plekjes" waarin op verschillende zintuigen gerichte prikkels zijn. Voorbeelden hiervan zijn een natuurhoek met vogelgeluiden of een klein bioscoopje waarin op de doelgroep gerichte films worden vertoond. Maar ook dozen met snuisterijen, een kast met allerlei spullen, dingen om te betasten en naar te kijken kunnen voldoende prikkels creëren om de cliënt met dementie positieve afleiding te geven.

Snoelzel-ruimtes.

Snoezelen is een vorm van zintuigactivering voor mensen met dementie in een sfeervolle omgeving. Tijdens het snoezelen worden de zintuigen van de betrokkene selectief geprikkeld met behulp van verschillende middelen en materialen.
De hoofddoelstelling van het snoezelen is het welzijn van de betrokkene te bevorderen. Naarmate de dementie vordert gaat de persoon met dementie zich steeds verder terugtrekken in zijn eigen wereldje. Ze kunnen zelf steeds moeilijker contact maken met de buitenwereld en ook de buitenwereld heeft meer moeite om hen te bereiken. Maar de zintuigen en het gevoel zijn nog wel intact; dit zijn ook de vlakken waar snoezelen op inspeelt en waarmee contact wordt gemaakt. Een persoon met dementie in een later stadium functioneert op het sensomotorische niveau. Men kan hem bereiken in zijn innerlijke wereld via de zintuigen en lichamelijke aanrakingen.

Koloro kan voor u een snoezelruimte ontwerpen, realiseren en inrichten.

Dynamische verlichting.

Vanwege fysiologische veranderingen werkt de biologische klok minder goed naarmate men ouder wordt. Voornamelijk mensen met dementie vertonen vaak een slecht dag-nachtritme. Nachtelijk dwalen, een verhoogd valrisico en prikkelbaar gedrag zijn hier merkbare gevolgen van. De huidige standaard verlichting in een verpleeghuissetting is niet ontwikkeld om ouderen met dementie in hun verminderde biologische klok te ondersteunen.

Dynamische verlichting is verlichting die gedurende de dag varieert qua intensiteit en kleur.

De ervaringen laten zien dat dynamische verlichting geaccepteerd wordt door de bewoners, het verplegend personeel en de familie van de bewoners. De bewoners zoeken het licht op en geven aan het prettig te vinden. Het verplegend personeel heeft de indruk dat de bewoners alerter en vrolijker zijn door het aanbieden van het licht. Zowel het verplegend personeel als de familie van de bewoners geven aan de indruk te hebben dat dynamische verlichting positieve effecten heeft op het welbevinden van de bewoners.

Akoestische voorzieningen.

Ouderdomsslechthorendheid of presbyacusis is het perceptief gehoorverlies dat optreedt als gevolg van toenemende leeftijd aan beide oren tegelijk, dat niet door andere oorzaken kan worden verklaard dan door fysiologische veroudering van het hoorzintuig. Veel ouderen met presbyacusis compenseren problemen met spraakverstaanbaarheid door te liplezen, de aandacht te focussen en betekenis in te schatten met behulp van zinsdelen die men wel verstaat. Voor ouderen met dementie is dit vermogen beperkt dus is het extra belangrijk om aandacht te schenken aan de geluidsomgeving.

Maatregelen
Beperk achtergrondgeluid tot een minimum. Bij ouderen met dementie kunnen akoestische hallucinaties optreden: men hoort geluiden die er niet zijn. Zorg tevens voor een goede spraakverstaanbaarheid.
Voor ouderen met dementie is ook het controleren van prikkels van belang. Elk geluid is een prikkel die betekenisvol of niet betekenisvol is. Ouderen met dementie kunnen niet altijd dit onderscheid maken waardoor alledaagse geluiden uit de omgeving tot angst en onrust kunnen leiden. Hoge achtergrondgeluidniveaus zijn bijvoorbeeld in verband gebracht met het grijpen naar objecten en ongecontroleerde bewegingen. Gehoorapparaten kunnen achtergrondgeluid versterken. Gehoorapparaten zijn noodzakelijk voor mensen met dementie met een slecht gehoor om contact te blijven houden, en om een tekort aan prikkels tegen te gaan. Beschouw geluid echter niet als een onlosmakelijk deel van de woonomgeving. Aangetoond is dat geluidniveaus en de akoestische omgeving invloed hebben op de slaapkwaliteit, het probleemoplossend vermogen, taakmotivatie, agitatie en angst.

Hoe
Verminder nagalmtijden door de volgende maatregelen:

  • Toepassing van geluidsabsorberende materialen, het effectiefste oppervlak hiervoor is het plafond;
  • Gebruik van gestoffeerd meubilair: zachte stoelen en banken. Dit creëert ook een diffuus geluidsveld. Als bijv. in een restaurant niet gekozen wordt voor gestoffeerde stoelen. moet je hiermee rekening houden in het akoestisch ontwerp;
  • Gebruik in ruimten, waar door horizontale reflecties vervelende echo’s kunnen optreden, absorberende wandpanelen;
  • Bepaal met zorg het uiterlijk van de materialen. Sommige patronen kunnen tot duizeligheid, wanen en verwarring leiden.
Interactieve beleefobjecten.

Mensen met een dementie in de derde en vierde fase kunnen in erg zichzelf getrokken raken; dit maakt het lastig om hen te bereiken. Een manier om contact te krijgen is door het stimuleren van de zintuigen zoals de tastzin. Door de inzet van beleefobjecten is dit op een toegankelijke manier te bewerkstelligen.

De objecten zijn gericht op sensomotorische stimulatie. Aaien, knijpen, drukken maakt mensen met dementie rustiger maar prikkelt ook hun zintuigen zodat ze alerter blijven.

Beweegtuin.

Bewegen is belangrijk voor de mens, maar vooral voor mensen met dementie.
Bij mensen met dementie sterven de hersencellen af, nadat ze eerst verschrompelen. Zo lang ze aan het verschrompelen zijn, kan het proces nog geremd worden. Door lichaamsbeweging wordt namelijk het hart gestimuleerd, daardoor krijgen de bloedvaten een oppepper en kan de verschrompeling op z’n minst worden vertraagd. Vandaar dat beweging zo belangrijk is voor dementerenden.

Een beweegtuin bestaat uit beweegtoestellen in een beweegvriendelijke buitenruimte. Door gebruik te maken van de beweegtuin wordt er niet alleen meer bewogen, maar hebben de bewoners ook meer onderling contact en zijn ze vaker in de gezonde buitenlucht. De toestellen zijn speciaal ontworpen voor de bewegingsmogelijkheden van ouderen.

Deurpuzzels en Games.

Activiteiten die denkvermogen stimuleren (cognitieve stimulatie) hebben een positief effect op het geheugen en denkvermogen van mensen met dementie. Bijvoorbeeld 2 keer per week 3 kwartier samen puzzelen, bakken of tuinieren zorgt ervoor dat het denkvermogen minder snel achteruit gaat. Bovendien heeft dit mogelijk ook een positief effect op gezondheid en kwaliteit van leven.

Bij cognitieve stimulatie worden activiteiten georganiseerd om het denkvermogen, geheugen en sociale interactie te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten als discussies, woordspellen, puzzels, muziek maken en bakken.

Mensen die meedoen aan activiteiten voor cognitieve stimulatie, scoren daarna beter op testen die het denkvermogen meten. Deze verbetering was zelfs 1 tot 3 maanden na de activiteit nog zichtbaar. Daarnaast heeft cognitieve stimulatie mogelijk ook een positieve invloed op sociale interacties, communicatie met bijvoorbeeld verzorgenden, kwaliteit van leven en gezondheid. Er waren echter geen effecten op humeur, dagelijkse activiteiten, algemeen gedrag of probleemgedrag.